Ausgabe 2013 - Saarbrücken

Künstlerinnen und Künstler

Luxemburg: Claire Barthélémy, Jeff Desom, Misch Feinen, Christian Frantzen

Metz: Guillaume Barborini, Lingje Wang & Jingfang Hao, Anne-Sophie Trindade, Élodie Lanotte

Saarbrücken: Mert Akbal, Leslie Huppert, Armin Rohr, Sounds like Paint – Sieben & Thewes & Schmidt

Trier: Sebastian Böhm, Florian Luxenburger, Judith Spang, Laurent Steinmayer

Preisträgerin

Élodie Lanotte

Kuratorinnen und Kuratoren

Luxemburg: Florence Thurmes

Metz: Hélène Doub

Saarbrücken: Ingeborg Besch

Trier: D. Johannes Stolpe, David L. Vamosi, Benjamin A. Vamosi

Werk von Elodie Lanotte - Kunstwerk von Elodie Lanotte

Werk von Elodie Lanotte - Kunstwerk von Elodie Lanotte

Werk von Elodie Lanotte - Kunstwerk von Elodie Lanotte